ZAMÓW ROZSZERZONĄ GWARANCJĘ NA URZĄDZENIA DO FOTOGRAFICZNEGO DRUKU CYFROWEGO FUJIFILM FRONTIER DE100 i DX100.
Zgłoś naprawę urządzeń objętych gwarancją.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY SERWISLAB.FUJIFILM.PL

 • Postanowienia ogólne
  • Niniejszy Regulamin korzystania ze strony internetowej Serwis Lab (dalej zwany "Regulaminem") zawiera podstawowe informacje dotyczące sposobu składania zamówień na usługi serwisowe świadczone za pośrednictwem portalu serwislab.fujifilm.pl, w tym sposobu zamówienia naprawy gwarancyjnej w ramach Gwarancji i Gwarancji + oraz dodawania zgłoszeń napraw.
  • Właścicielem serwisu Serwis Lab jest: FUJIFILM Poland sp. z o.o., ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000886989, REGON 388365169, NIP 5272951901.
 • Warunki oraz okres obowiązywania gwarancji na produkty Fujifilm dostępny jest na stronie www.serwislab.fujifilm.pl lub na wydanej karcie gwarancyjnej.
 • W celu zgłoszenia naprawy gwarancyjnej  prosimy o skorzystanie z formularza serwisowego dostępnego pod adresem www.serwislab.fujifilm.pl.
 • Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jako naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie sprzętu z dowodem zakupu.
 • Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do  serwisu w oryginalnym, kompletnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu do i z autoryzowanego serwisu ponosi Reklamujący.
 • Prosimy o nieprzesyłanie dodatkowego wyposażenia urządzenia.
 • Naprawa gwarancyjna nie obejmuje:
  • mechanicznych uszkodzeń Urządzenia, takich jak powstające w wyniku uderzenia , upadku albo użycia nadmiernej siły choćby nie było ono celowe,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku używania materiałów innych firm niż Fujifilm ( materiały innych producentów mogą prowadzić do rozkalibrowania urządzenia)
  • uszkodzeń i niesprawnego działania Urządzenia wynikających z:
   • niewłaściwej konwersji lub modyfikacji Urządzenia (przeróbki)
   • użycia oprogramowania, nośników, części zapasowych (w tym materiałów eksploatacyjnych takich jak: filtry, bezpieczniki, łożyska, noże i inne, które mają prawo podlegać zużyciu w trakcie eksploatacji) lub dodatkowe akcesoria i urządzenia, które nie zostały dostarczone przez Fujifilm.
   • niewłaściwego używania Urządzenia, bądź jakichkolwiek operacji lub prób działań, które nie są zgodne z opublikowanymi albo dostarczonymi z Urządzeniem specyfikacjami Urządzenia, instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta.
 • W przypadku używania materiałów innych firm w urządzeniach zastępczych, które przysługują na okres naprawy Reklamujący zostanie obciążony dodatkowymi kosztami przywrócenia Urządzenia zastępczego do stanu z chwili wydania urządzenia zastępczego Reklamującemu.
 • Reklamujący może zostać obciążony kosztami transportu oraz ekspertyzy technicznej, które poniosło Fujifilm w przypadku ponownego przysłania do serwisu sprzętu uznanego po przeprowadzeniu ekspertyzy technicznej za sprawny, a zgłaszany jako niesprawny z tego samego powodu co przy pierwszej reklamacji np. braku umiejętności jego włączenia lub obsługi.
 • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Naprawy pogwarancyjne

 • W celu zgłoszenia naprawy pogwarancyjnej  prosimy o skorzystanie z formularza serwisowego dostępnego pod adresem www.serwislab.fujifilm.pl.
 • Zgłaszający powinien dostarczyć sprzęt do  serwisu w oryginalnym, kompletnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu do i z autoryzowanego serwisu ponosi Reklamujący.
 • Prosimy o nieprzesyłanie dodatkowego wyposażenia urządzenia.
 • Po otrzymaniu sprzętu sporządzany jest kosztorys naprawy , który  zostanie przedstawiony Zgłaszającemu w formie telefonicznej, e-maila do jego akceptacji.
 • Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od momentu powiadomienia Klienta o kosztorysie naprawy nie zostanie przesłana decyzja o akceptacji lub rezygnacji naprawy , to Serwis Urządzeń Fotograficznych FUJIFILM przekaże go do utylizacji.
 • W przypadku stwierdzenia większego stopnia uszkodzenia sprzętu niż podczas przedstawionego kosztorysu, Serwis Urządzeń Fotograficznych Fujifilm przedstawi do akceptacji nowy kosztorys naprawy.
 • W przypadku rezygnacji z naprawy po sporządzeniu kosztorysu Serwis Urządzeń Fotograficznych Fujifilm pobiera opłatę w wysokości:
  - koszt ekspertyzy + koszt transportu
 • Serwis Urządzeń Fotograficznych Fujifilm nie zwraca uszkodzonych części zamiennych, chyba , że klient zaznaczył to podczas rejestracji naprawy minilabu.

Inne postanowienia

Jeżeli produkt będzie wysłany na adres Fujifilm bez adresu zwrotnego i danych kontaktowych i Fujifilm nie będzie znał takich danych z innych źródeł Fujifilm zastrzega sobie prawo do utylizacji produktu po sześciu miesiącach od jego otrzymania. Fujifilm nie jest zobowiązany do ustalania adresu zwrotnego lub danych kontaktowych.
Administratorem danych osobowych zawartych w Urządzeniach przekazanych do serwisu na mocy niniejszej Gwarancji jest Fujifilm Poland sp. z o.o, ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji uprawnień z Gwarancji (wykonania naprawy Urządzeń). Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z serwisem.