ZAMÓW ROZSZERZONĄ GWARANCJĘ NA URZĄDZENIA DO FOTOGRAFICZNEGO DRUKU CYFROWEGO FUJIFILM FRONTIER DE100 i DX100.
Zgłoś naprawę urządzeń objętych gwarancją.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA DODATKOWYCH USŁUG SERWISOWYCH FUJIFILM Poland sp. z o.o.

I. Warunki ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki odpłatnego świadczenia przez FUJIFILM Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 255), ul. Krakowiaków 44, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy – krajowego Rejestru Sądowego (zwaną dalej FUJIFILM) dodatkowych usług serwisowych dotyczących urządzeń fotograficznych marki FUJIFILM na rzecz użytkowników tego sprzętu (Regulamin).

II. Warunki zakupu, podstawowe pojęcia

 • Przedłużona Gwarancja; ‘’Gwarancja+’’– dodatkowe usługi serwisowe, polegające na naprawianiu urządzeń fotograficznych FUJIFILM w zakresie odpowiadającym Warunkom Gwarancji, do których beneficjent nabywa prawo na okres 24 miesięcy od dnia zakupu urządzenia fotograficznego Fujifilm (zwanej dalej także „Gwarancją+”
 • Przedłużenie gwarancji jest odpłatne.
 • Zakup następuje poprzez uzupełnienie danych kontaktowych w formularzu zamówienia gwarancji na stronie www.serwislab.fujifilm.pl bądź zgłoszeniu chęci zakupu wraz ze sprzętem.
 • Zakup Przedłużonej Gwarancji może nastąpić nie później niż na 14 dni przed datą upływu obowiązywania gwarancji udzielonej przez FUJIFILM na podstawie umowy sprzedaży.
 • Przedłużoną Gwarancją może być objęte jedynie urządzenie fotograficzne marki FUJIFILM (zwany dalej Sprzętem) .
 • Po dokonaniu zakupu Użytkownik otrzyma „Gwarancję+” (Kartę Gwarancyjną/Certyfikat), będący obok oryginalnego dowodu zakupu podstawą do korzystania z warunków Przedłużonej Gwarancji.
 • FUJIFILM zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży przedłużonej Gwarancji+ w przypadku stwierdzenia braku dowodu zakupu sprzętu nie spełnienia jednego z warunków, o których mowa w Rozdziale II pkt. 4 – 6.

III. CENA

 • Cena jest jednorazową opłatą stanowiącą całość wynagrodzenia FUIJIFILM z tytułu Przedłużenia Gwarancji.
 • W przypadku zakupu Gwarancji + poprzez formularz internetowy klient w przeciągu 3 dni roboczych otrzyma wraz z fakturą uzupełniony certyfikat ‘’Gwarancja +’’ (Kartę Gwarancyjną).
 • Fujifilm daje możliwość rozłożenia kosztu 1920 zł netto na raty.
  Wartość rat wynosi:
  12 rat po 160 zł netto
  8 rat po 240 zł netto
  4 raty po 480 zł netto
  Opłata będzie płacona przez Kupującego z góry na początku każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez Serwis Fujifilm.
  Opłata za fakturę, nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury na konto Serwisu Fujifilm:
  ING Bank Śląski SA 08105000861000002347999035.
  Opłaty dodatkowe nie związane z ‘’Gwatrancją +’’ bądź wykraczające poza pakiet będą płatne na postawie faktury wystawionej przez serwis Fujifilm

IV. Przedmiot Przedłużonej Gwarancji

 • Przedmiotem jest świadczenie usług serwisowych dla Sprzętu nią objętego przez okres wskazany w warunkach zakupionej przedłużonej Gwarancji, polegających, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, na usuwaniu ujawnionych w tym czasie usterek i wad Sprzętu, które powstały z przyczyn niezawinionych przez Użytkownika. Przedmiotem Przedłużonej Gwarancji nie jest wymiana Sprzętu na nowy.
 • Gwarancja zapewnia jedną wymianę głowicy, w każdym oddzielnym Urządzeniu, na który udzielono dodatkowego okresu gwarancyjnego. Gwarant zobowiązuje się do udzielenia każdej osobie uprawnionej z tytułu dodatkowego okresu gwarancyjnego rabatu w wysokości 5% na części eksploatacyjne (takie jak np. filtry, bezpieczniki, łożyska, noże i inne).
 • W przypadku używania materiałów innych firm w urządzeniach zastępczych, które przysługują na okres naprawy Reklamujący zostanie obciążony dodatkowymi kosztami przywrócenia Urządzenia zastępczego do stanu z chwili wydania urządzenia zastępczego Reklamującemu.
 • Naprawa gwarancyjna nie obejmuje:
  * mechanicznych uszkodzeń Urządzenia, takich jak powstające w wyniku uderzenia , upadku albo użycia nadmiernej siły choćby nie było ono celowe,
  * uszkodzeń powstałych w wyniku używania materiałów innych firm niż Fujifilm ( materiały innych producentów mogą prowadzić do rozkalibrowania urządzenia)
  * uszkodzeń i niesprawnego działania Urządzenia wynikających z:
  • niewłaściwej konwersji lub modyfikacji Urządzenia ( przeróbki)
  • użycia oprogramowania, nośników, części zapasowych (w tym materiałów eksploatacyjnych takich jak: filtry, bezpieczniki, łożyska, noże i inne, które mają prawo podlegać zużyciu w trakcie eksploatacji) lub dodatkowe akcesoria i urządzenia, które nie zostały dostarczone przez Fujifilm.
  • niewłaściwego używania Urządzenia, bądź jakichkolwiek operacji lub prób działań, które nie są zgodne z opublikowanymi albo dostarczonymi z Urządzeniem specyfikacjami Urządzenia, instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta.

V. Realizacja Przedłużonej Gwarancji

 • Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest dostarczenie Urządzenia wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną (certyfikatem). Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do autoryzowanego serwisu w oryginalnym, kompletnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu do i z autoryzowanego serwisu ponosi Reklamujący. Uprawniony z Gwarancji powinien zarezerwować naprawę poprzez formularz na stronie www.serwis.fujifilm.pl, zgodnie z zawartym na tej stronie Regulaminem korzystania ze strony internetowej Serwis Lab.
 • Właściwą dla realizacji Umowy jednostką serwisową (autoryzowanym serwisem) jest: FUJIFILM Poland sp. z o.o., Serwis Urządzeń Fotograficznych Fujifilm, ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa, tel. (+48) 22 487 55 11, www.serwis.fujifilm.pl.
 • Gwarant dołoży wszelkich starań, aby sprzęt naprawić w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia Urządzenia do serwisu. W wyjątkowych sytuacjach naprawa Urządzenia może wydłużyć się do 14 dni roboczych. Gwarant na okres naprawy zapewnia sprzęt zastępczy.

VI. Okres obowiązywania Przedłużonej Gwarancji

Okres obowiązywania Przedłużonej Gwarancji rozpoczyna się w dniu następującym po ostatnim dniu obowiązywania bezpłatnej gwarancji udzielonej przez FUJIFILM na podstawie umowy sprzedaży i trwa odpowiednio przez rok, (1 rok Przedłużona ‘Gwarancja+’)

VII. Postanowienia końcowe

 • Zakup Przedłużonej Gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z niezgodności towaru z umową. Zakup Przedłużonej Gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • Przedłużona Gwarancja nie stanowi gwarancji jakości w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, Poz.1176 ze zm.) oraz w rozumieniu art. 556 – 581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, Poz.93 ze zm.). Przedłużona Gwarancja stanowi usługi serwisowe nabywane niezależnie od udzielonej przez FUJIFILM gwarancji jakości.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, Poz.93 ze zm.).
 • Dla rozstrzygania sporów powstałych między FUJIFILM a przedsiębiorcą na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby FUJIFILM Poland sp. z o.o.
Administratorem danych osobowych zawartych w Urządzeniach przekazanych do serwisu na mocy niniejszej Gwarancji jest FUJIFILM Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa). Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji uprawnień z Gwarancji (wykonania naprawy Urządzeń). Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z serwisem.
Pobierz